Bir Toplumun Kimliğini Mi Oluşturur? Kültürün Maddi Öğeleri Nelerdir?

Kültür, bir toplumu diğerlerinden farklı kılar. Kültürler birdenbire ortaya çıkmaz; uzun tarihsel süreçlerle elde edilir. Zamanla toplumun düşünüş, algılayış ve yaşayış tarzı haline gelir. Yazılı normlar değildir, uyulması gereken bir dizi kuraldan oluşmaz; fakat kültür zamanla toplum tarafından benimsendiği için, maddi ve manevi öğeler olarak toplumda yerini alır.

Kültür, üst kültür ve alt kültür olarak ikiye ayrılır. Üst kültür daha çok genelleme yapar. Alt kültür ise, üst kültür kapsamında kendine has özelliklere sahip olan toplulukları belirtir. Örneğin Türkiye, dünya üzerindeki kültürlerden farklı olarak bir üst kültür olarak ele alınır; Türkiye’de yaşayan Yörükler ise din, dil, töre ve etnik köken bakımından kendine ait kültürü olan bir topluluktur.

 Kültürün Öğeleri

Kültürün maddi ve manevi öğeleri birbiriyle daimi bir etkileşim içindedir.

Manevi kültür öğeleri inanç, düşünce, gelenek gibi soyut unsurları kapsarken; maddi öğeler daha somuttur. Binalar, arabalar, yazı biçimleri, giysiler gibi bir toplumun tarihsel süreci içerisinde icat ettiği, ürettiği ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu her türlü araç gereç, maddi kültür öğeleri kapsamındadır.

Toplum, İnsan ve Kültür Öğeleri

Bir kültürü bir toplumda yaşayan insanlar ortaya çıkardığı gibi, o kültürden etkilenen de yine aynı toplumun insanlarıdır. Muhakkak ki bu etkileşimde, sürekli bir değişim içinde olan insan, sürekli bir değişim içinde olan bir kültürü doğurur. Bu nedenle kültür durağan değildir. Her toplumun değişim hızı farklı olmakla birlikte, kültürde maddi öğeler, manevi öğelere kıyasla daha hızlı değişir. Çünkü manevi öğeler soyut kavramlar olmasından dolayı daha uzun zaman toplumda yer edinirken, maddi öğeler çağın değişen şartlarına göre, elbette manevi öğelere bağlı kalarak, reforme olup şekillenebilir.